Aflopend contract per 30 juni 2022?

Aflopend contract per 30 juni 2022?

De aanzegplicht
De aanzegplicht geldt voor alle arbeidscontracten welke voor bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten. De aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler/speelster minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te informeren of zij met hem/haar verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd aan de speler/speelster van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent twee weken salaris doorbetalen;

Let op!
De vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden na de einddatum van het contract. Heb je de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet het arbitrageverzoek dus voor 1 september 2022 bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend.

Een speler/speelster met een eerste aflopend contract die niet verder wil met de club heeft niet te plicht om dit schriftelijk mee te delen.

Bij ieder aflopend verlengd contract is, naast de aanzegging, een tijdige mededeling noodzakelijk
Indien sprake is van een verlengd contract dat afloopt en de club besluit dat zij niet verder wil met jou, dan moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart 2022 laten weten. Doet de club de tijdige mededeling niet, dan betekent dit dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2022/2023 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen 2021/2022.

Let op!
Deze regeling van schriftelijke mededeling geldt in het vrouwenvoetbal enkel voor speelsters met een dienstverband bij een club waar een CAO van toepassing is. Dit zijn momenteel Ajax, PSV en FC Twente.

Let op!
In het geval je dus een aflopend, eerder verlengd contract hebt, dat nu niet opnieuw verlengd wordt, heeft de club dus te maken met én de aanzegplicht én de plicht om tijdig een mededeling te doen. Dit zijn dus twee aparte verplichtingen, welke in dit geval naast elkaar bestaan. Het is wel mogelijk dat de club dit in één op uiterlijk 31 maart 2022 gezonden aangetekende brief heeft gecombineerd.

Dan de volgende relevante vraag. Heb je recht op de transitievergoeding?
Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans. Deze wet bepaalt dat alle werknemers (dus ook in het voetbal) die in dienst waren bij een werkgever (je club) en van wie het contract op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet zonder dat de werknemer hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, recht hebben op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar (dus een heel seizoen). Bij de berekening van het maandsalaris moet je ook de vakantietoeslag meenemen én het gemiddelde van de in het seizoen verdiende premies.

Wat als je na beëindiging toch een nieuw aanbod krijgt?
Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de speler/speelster een hernieuwd aanbod weigert? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van het door de club gedane aanbod. Is dit een gelijkwaardig of beter contract, dan verspeel je met een afwijzing het recht op een transitievergoeding. Is het voorstel qua loonvoorwaarden minder dan het laatste contract, dan heeft de afwijzing geen verdere gevolgen voor je recht op een transitievergoeding. Overigens kan de club pas een lagere aanbieding doen nadat je schriftelijk hebt verklaard hiermee in te stemmen.

Let op!
De transitievergoeding is volgens de wet alleen verschuldigd bij (volledige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft echter voorzien in de mogelijkheid van “deeltijdontslag” met een pro rata aanspraak op de transitievergoeding in bijzondere gevallen, waarin de omstandigheden ertoe dwingen om de arbeidstijd van de werknemer substantieel en structureel te verminderen. Van een substantiële vermindering is sprake als de arbeidstijd met minimaal 20% is verminderd. Dit betekent dat wanneer de club aan een werknemer, wiens fulltime overeenkomst eind juni afloopt, een halftime aanbod doet, de werknemer bij aanvaarding van dat aanbod toch gerechtigd is tot de helft van de transitievergoeding. In de ‘voetbalpraktijk’ komt dit scenario het vaakst voor bij coaches.

Hoe wordt een contract beëindigd door de speler/speelster?
Gaat het om een aflopend eerste contract, dan eindigt dat automatisch en hoeft een speler/speelster dus niets te doen (wel geldt voor de club de aanzegplicht).
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en deelt de club de beëindiging niet mee per 31 maart 2022, dan betekent dat, dat wanneer je als speler/speelster niets doet, het contract automatisch wordt verlengd voor één seizoen. Wil je dat niet, dan moet je de club per aangetekende brief uiterlijk op 15 mei 2022 laten weten dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande. Let wel op dat zelf beëindigen betekent dat je geen recht hebt op transitievergoeding en normaliter ook geen WW krijgt indien je bij einde contract geen werk hebt.