VVCS districtsledenvergadering in Breukelen

21 november 2003

De derde districtsledenvergadering van de VVCS vond 20 november plaats in Breukelen. In Motel Breukelen waren de vertegenwoordigers van de spelersraden van de westelijke profclubs bijeengekomen.

Naast de presentatie van het jaarverslag over het afgelopen seizoen en een toelichting op de begroting voor het seizoen 2003-2004, werd ook de herverkiezing van de aftredende bestuursleden Sjef Blatter, Marc van Hintum en Edwin de Kruijff behandeld.


Een ontspannen moment tijdens de vergadering, met Rick
Hooyboer (Haarlem) en Victor Sikora (Ajax) op de voorgrond.


Daarna was er tijd voor een bespreking van onderwerpen als de CAO betaald voetbal, de TV-rechten procedure, de gevolgen van de FIFA-reglementen voor Nederlandse spelers en de Centrale Spelersraad.

Na afloop van de vergadering was er voor de spelers gelegenheid om bij een hapje en een drankje onderling en met de VVCS-bestuursleden informeel na te kletsen.

Volgende week – op 20 november – ontmoeten afgevaardigden van de westelijke clubs elkaar op de derde VVCS-districtsledenvergadering in Breukelen.

AGENDA DISTRICTSLEDENVERGADERING

Huishoudelijk gedeelte:

1. Opening door voorzitter Theo van Seggelen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering.

4. Het jaarverslag van de secretaris-penningmeester over het seizoen 2002-2003.

5. De begroting voor het seizoen 2003-2004.

6. Benoeming bestuursleden.

Statutair – artikel 16 lid 2 – is het minimum aantal bestuursleden op zeven gesteld. Aftredend volgens rooster zijn Sjef Blatter, Marc van Hintum en Edwin de Kruyff. Allen zijn herkiesbaar.

VVCS zaken:

7. CAO betaald voetbal

De huidige CAO betaald voetbal is haar tweede jaar ingegaan. De daarin overeengekomen instituten zijn opgericht en bemand. Inmiddels is er een nieuwe standaard arbeidsovereenkomst die ook door de KNVB wordt erkend.

Het verkopen van de collectieve rechten aan derden heeft inmiddels tot een nieuwe inkomstenbron voor spelers en clubs geleid.

Een toelichting ter vergadering op de huidige situatie.

8. De FIFA reglementen en haar gevolgen voor de Nederlandse spelers

De verdere uitwerking van deze reglementen per land krijgt steeds meer gestalte en langzamerhand ontstaat er jurisprudentie. Wat betekent een en ander voor jullie.

9. TV-rechten procedure

Op 9 januari 2004 komt deze zaak voor de rechter en krijgen betrokken partijen gelegenheid hun standpunt te verduidelijken. Een compromis tussen partijen lijkt ver weg. Ter vergadering volgt een toelichting.

10. De Stichting VVCS Profvoetbalgala

Een evaluatie van het laatste geslaagde gala, de boottocht in Rotterdam gecombineerd met een bezoek aan de bekerfinale. Tevens een vooruitblik en discussie over een volgend profvoetbalgala.

11. Centrale Spelersraad

Verslag zal worden gedaan van de activiteiten van de CSR over het afgelopen boekjaar. Daarnaast een evaluatie van de raad in haar nieuwe samenstelling en haar functioneren als orgaan van de KNVB.

12. Het CFK en de Stichting Dienstencentrum voor de Profsport

Aan de orde komen het functioneren van beide organisaties en de daarmede gepaard gaande publiciteit. Wat is de visie van de VVCS op die ontwikkelingen, ook met het oog op de toekomst en de veranderingen die gaan plaatsvinden in dat verband. Een uitgebreide toelichting.

13. FIFPro en FIFPro Foundation

Beide organisaties hebben zich ontwikkeld tot niet meer weg te denken instituten met een grote impact binnen het internationale betaald voetbal gebeuren. De VVCS speelt daarin een sleutelrol. Een toelichting op de laatste ontwikkelingen.

14. Contractbegeleiding

De samenwerking met Soccer Vision verloopt voorspoedig en zal worden verlengd. Ter vergadering een uitleg van het hoe en waarom.

15. Wat verder ter tafel komt

16. Rondvraag en sluiting

STEMMEN Elk lid van de VVCS is gerechtigd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Van elke spelersraad kan een lid als stemgerechtigd afgevaardigde optreden. Indien bij die clubs tenminste tien spelers lid zijn van de VVCS. Indien zeventien of meer spelers lid zijn van de VVCS mogen twee leden als stemgerechtigde afgevaardigden optreden.