Vanavond Algemene Ledenvergadering VVCS

11 december 2000

Hedenavond vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVCS plaats in het VVCS/CFK-kantoor te Gouda. Voor de vergadering, die om 19.00 uur aanvangt zijn alle leden van de VVCS en de spelersraden van de profclubs uitgenodigd. Vanaf 18.00 bestaat de gelegenheid tot het nuttigen van een maaltijd.
Voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVCS van heden 11 december 2000 is de volgende agenda samengesteld:

Huishoudelijk gedeelte:
1. Opening door voorzitter Theo van Seggelen.
2. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur.
3. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 13 december 1999.
4. Het jaarverslag van de secretaris-penningmeester over het seizoen 1999/2000.
5. Benoeming bestuursleden.
Aftredend zijn: Arend Steunenberg en Sjef Blatter; Arend Steunenberg stelt zich niet herkiesbaar.

Statutair – artikel 16 lid 2 – is het minimum aantal bestuursleden op zeven gesteld. Het bestuur is voornemens in de loop van het komend seizoen een kandidaat bestuurslid aan u voor te stellen.

VVCS:
6. CAO betaald voetbal
De CAO betaald voetbal is nu een jaar van toepassing. Ter vergadering zal worden ingegaan op onze ervaringen tot nu toe. Bovendien wordt een toelichting gegeven op de relatie met ProProf.

7. Het afkoopsommenbeleid
Zoals jullie uit de media hebben kunnen vernemen is er de laatste maanden heel veel te doen over het zogenaamde afkoopsysteem, ontstaan na de welbekende Bosman zaak. Bedragen, tussentijds betaald voor het afkopen van spelerscontracten, rezen zodanig uit de pan dat de Europese Commissie heeft gemeend te moeten ingrijpen.
De FIFPro is, als officiële vertegenwoordiger van de Europese spelers daarbij officieel en heel intensief betrokken. De VVCS voert het secretariaat van de FIFPro. Ter vergadering volgt een verslag van de juiste gang van zaken.
8. TV-rechten
Met ondersteuning van de door jullie in grote getale getekende volmachten, praten wij momenteel met betrokken partijen om tot een rechtvaardige oplossing te komen voor jullie principiële recht op een deel van de collectieve tv-inkomsten. Ter vergadering volgt een verslag.

9. Het CFK en de Stichting Dienstencentrum voor de Profsport
Harko de Vlaming zal op verzoek van de VVCS ingaan op een aantal belangrijke zaken die de positie en de opstelling van het CFK bepalen nu en in de toekomst. Tevens wordt ingegaan op het productenpakket dat wij in aansluiting op de CFK regeling via het Dienstencentrum voor de Profsport kunnen leveren.

10. De Stichting Profvoetbalgala
Ter vergadering zal een toelichting worden gegeven op het contract dat wij recentelijk voor drie jaar met de Staatsloterij hebben gesloten alsmede van andere ontwikkelingen waaronder een andere opzet van de eerstvolgende versie van het Staatsloterij Profvoetbalgala op 1 januari 2001.

11. CSR
Verslag zal worden gedaan van de activiteiten van de CSR over het afgelopen boekjaar en haar rol in de voorgestelde herstructurering van het betaald voetbal.

12. FIFPro
De VVCS voert het secretariaat van deze inmiddels erkende, maar ook steeds belangrijker wordende internationale spelersorganisatie.
De FIFPro is officieel erkend als de officiële representant van beroepsvoetballers zowel door de FIFA, de UEFA als de Europese Commissie.
Ter vergadering volgt een uitgebreid overzicht van de lopende activiteiten.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Stemmen
Elk lid van de VVCS is gerechtigd de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Van elke spelersraad kan een lid als stemgerechtigd afgevaardigde optreden. Indien bij die clubs tenminste tien spelers lid zijn van de VVCS. Indien zeventien of meer spelers lid zijn van de VVCS mogen twee leden als stemgerechtigde afgevaardigden optreden.