Overleg Centrale Spelersraad en Bestuur Betaald Voetbal

9 februari 2007

Deze week troffen de besturen van de CSR en KNVB elkaar in Hoofddorp. Onderwerpen van gesprek waren het standaard spelerscontract, het poolreglement, de transferwindows en de nieuwe belangenorganisatie voor spelersmakelaars.

Het ligt in de bedoeling dat de onderhandelingen over het standaard spelerscontract tussen de spelersvertegenwoordigers en de FBO op 1 maart worden afgerond, zodat het bestuur betaald voetbal deze op de voorjaarsvergadering kan invoeren.


Henk Kesler, Ninon Kok, Ko Andriessen, Louis Everard en Danny Hesp (Ad Dieben ontbrak wegens ziekte)

Het momenteel gehanteerde standaard spelerscontract is sterk verouderd en verre van compleet. De praktijk is dan ook dat clubs hieraan een bonte verzameling bijlagen toevoegen. De verwachting is dat de nieuwe standaard een hoop onnodige discussies gaat voorkomen en zal leiden tot een aanzienlijke terugdringing van deze bijlagen.


Bij een aantal clubs leeft kennelijk de wens om afscheid te nemen van het poolreglement. Sommigen anticiperen hier zelfs reeds op door hun jeugdspelers opleidingscontracten voor te leggen met werkelijk bizarre constructies, waarbij de ouders van de betrokken speler zouden moeten betalen voor de genoten opleiding… Henk Kesler verzekerde de aanwezigen dat van afschaffing geen sprake zal zijn.

KNVB en CSR volgen samen de eventuele ontwikkelingen binnen de FIFA over transferwindows op de voet. Het moge duidelijk zijn dat de CSR zeer tevreden is met de relatief ruime Nederlandse dispensatieregeling. Zij zal zich dan ook in het belang van de spelers verzetten tegen elke eventuele beperking van de mobiliteit van spelers.

Ook Pro Agent, de nieuwe belangenorganisatie van spelersmakelaars, passeerde de revue. De statuten blijken nog niet goedgekeurd. Wellicht dat het voorgestane “verplichte lidmaatschap” hieraan mede debet is. De CSR hoopt dat dit initiatief ook duidelijkheid gaat verschaffen over de rol van niet gelicentieerde medewerkers van de erkende bureaus. Waar dit toe kan leiden leerde inmiddels het arbitrale vonnis in de kwestie Ploegsma/Gorter/ Sillah. Deze kwestie ligt thans voor bij de aanklager van de KNVB.