EINDE CONTRACT PER 30 JUNI?

19 april 2016

In dit artikel laten wij hetgeen wijzigde sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid nog eens de revue passeren.

Wij beginnen hierbij met de “aanzegging”, welke per 1 januari 2015 verplicht werd. Hierna zetten wij volledigheidshalve nog eens de bepalingen van de CAO omtrent de “beëindiging van contracten” en de eisen voor een eventuele “schadeloosstelling” nog eens duidelijk op een rij. Tenslotte eindigen wij met de “transitievergoeding”, welke per 1 juli 2015 werd ingevoerd en de komende zomer voor het eerst opgeld zal doen.

De aanzegplicht

Per 1 januari 2015 geldt de aanzegplicht  voor alle contracten welke voor bepaalde tijd (langer dan zes maanden) worden gesloten.

Omdat wij  in het betaald voetbal alleen contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een ieder hier mee te maken. De club is verplicht om de speler minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden.

Deze relatief nieuwe verplichting geldt alleen voor de clubs.

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:

•             Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd aan de speler van een maandsalaris;
•             Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato betalen. Oftewel, twee weken te laten aanzeggen betekent twee weken loon doorbetalen;
•             Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat zij het aflopend contract met de speler wenst te verlengen, zijn de “boetes” als hiervoor geschetst verschuldigd;

Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die zijn dienstverband met de club wil beëindigen.

Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden. Heb je de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet je verzoek dus binnen twee maanden bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend.

Wat werd er in de CAO bepaald voor een club die de arbeidsrelatie met een speler wil beëindigen?

Bij ieder aflopend verlengd contract blijft de tijdige mededeling noodzakelijk

In de CAO is bepaald dat wanneer je als speler een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract hebt en de club besloot dat zij niet verder wil met jou, dan moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart laten weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren.

Dit noemen wij de “tijdige mededeling”. Deed de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2016/2017 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen 2015/2016.

Let op.

In het geval je dus een aflopend, eerder verlengd contract hebt, dat niet verlengd wordt, heeft de club dus te maken met èn de aanzegplicht èn de plicht om tijdig een mededeling te doen.

Dit zijn dus twee aparte rechtsfiguren, welke in dat geval naast elkaar bestaan. Wel kan de club dit in één op uiterlijk 31 maart 2016 gezonden aangetekende brief combineren.

Bij een aflopend eerste contract geldt alleen de aanzegplicht

Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Het maakt dan niet uit of dit eerste contract voor één of meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. Dit verandert niet. De club is dus niet verplicht hiervoor een tijdige mededeling te doen.

Wel geldt ook in dit geval de aanzegplicht (zie hiervoor).

Let op.

In het geval van een aflopend, eerste contract heb je dus alleen te maken met de aanzegplicht.

Dan de volgende relevante vraag.

Heb ik conform de CAO na beëindiging van mijn contract door de club recht op een schadeloosstelling ?

Het volledige artikel is te lezen in de Contractspeler editie april 2016 download editie april